Uw e-mail programma kan deze nieuwsbrief niet lezen. Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: #

Voor iedereen die werkt aan gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Hier aanmelden.
Hier uitschrijven.

 #6 - 11/2014
In deze nieuwsbrief

> Mijlpaal: vaststelling GWSW 1.1

> Implementatie in beheer- en inspectiesoftware

> Proeftuin gegevensuitwisseling rioolreigiging

> GWSW-HYD beschreven

> Terugkijktip: Webinar Gegevensbeheer en GWSW

> Voortgangstabel: Actuele stand van zaken

Mijlpaal: vaststelling GWSW 1.1

Versie 1.1. van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is op 20 november 2014 vastgesteld en nu beschikbaar voor verspreiding. Deze versie bestaat uit de onderdelen Basis, Rib (rioolinspectie) en Kib (kolkenreiniging en -inspectie) en is bedoeld voor implementatie in alle relevante software, beheersystemen en processen (meer over de implementatie verderop).
    
De belangrijkste verschillen tussen de in april vastgestelde versie 1.0 en de nu vastgestelde versie 1.1. van GWSW zijn:

- Herziene NEN 3399 (2014) opgenomen

- Begrippen uit de Waterwet consistent verwerkt

- Nederlandse vertaling Europese nom voor rioolinspectie EN13508-2+A1 toegevoegd

- Vertalingen en synoniemen gestroomlijnd

- Modelwijzigingen op basis van uitgebreide review van het Ribx(XML)-formaat

- Toetsing aan DIV (Digitale Informatie Verwerking) van Samenwerking Water West-Brabant werkeenheid Waterkring West

Deze aanpassingen hebben het model robuuster en vollediger gemaakt. Dit geeft Stichting RIONED en de betrokken GWSW-werkgroepen het vertrouwen dat nu de implementatie in beheersystemen en applicaties kan gaan plaatsvinden.


Het GWSW 1.1 is nu beschikbaar:

WebBrain GWSW-Basis

WebBrain GWSW-Rib/Kib

Op aanvraag zijn tevens UML-schema's als EAP (Enterprise Architect bestanden) beschikbaar.


GWSW 1.1 is gefixeerd tot medio 2015
Tijdens de implementatie zou geconstateerd kunnen worden dat aanpassingen aan GWSW nodig of gewenst zijn. Aanpassingen worden in principe pas bij een volgende release medio 2015 meegenomen, tenzij de constateringen kritiek zijn om implementatie mogelijk te maken. RIONED zal per situatie onderzoeken of de constateringen dermate ernstig en urgent zijn dat de werkgroepen over tussentijdse aanpassing van het model moeten spreken. Kleine foutjes, aanvullingen en wensen tot verbetering worden opgebost en zullen niet tussentijds tot aanpassingen in het model leiden.

Implementatie in beheer- en inspectiesoftware

Bijna 40 koepelorganisaties, overheden en bedrijven hebben op 4 november 2013 het convenant 'Open standaarden voor gegevensbeheer Stedelijk Water' ondertekend. Zij committeerden zich daarmee aan de invoering van open standaarden in het gegevensbeheer en het GWSW in het bijzonder. Met de vaststelling van GWSW 1.1 begint voor alle convenantpartijen nu de fase van softwarematige implementatie. Het convenant helpt voorkomen dat partijen op elkaar blijven wachten en kunnen de beschikbare delen van GWSW vanaf begin 2015 algemeen gebruikt worden.


Enkele toonaangevende leveranciers geven hieronder aan hoe zij GWSW 1.1 gaan implementeren:

"Vandervalk+degroot is een groot voorstander van uniforme uitwisselingsformaten en heeft daarom actief meegewerkt aan het ontwikkelen van het GWSW. We zijn blij dat het nu officieel is en ronden de komende weken de software af waarmee we inspectie-, kolken- en reinigingsgegevens kunnen leveren in het nieuwe GWSW-Ribx formaat."
Antoine Steentjes namens Vandervalk+degroot


“Moons Ingenieurs past zijn software vóór 1-1-2015 aan zodat gegevensuitwisseling conform het GWSW zal plaatsvinden. Daarnaast wordt nieuwe software geschreven om bedrijven en gemeenten te ondersteunen bij het gebruik van het GWSW.”
Joop Moons namens Moons Ingenieurs

 

“Antea Group en haar gebruikersvereniging zijn erg blij met dit initiatief tot standaardisatie en staan in de startblokken om het definitieve GWSW direct na vrijgave op te nemen in het Gegevenswoordenboek GBI, zodat 150 GBI klanten hierover kunnen beschikken.”

Frank Zwiers namens Antea Groep


“Vanaf 1 februari 2015 zal Kikker beschikbaar zijn voor GWSW Ribx (rioolinspectie en kolken).  Later in 2015 voor GWSW BIM.”
Hendrik Kingma namens Riodesk

“GWSW 1.0 is nu al onderdeel van ons toonaangevende integraal asset managementsysteem gisib. De implementatie van versie 1.1 met uitbreidingen RIB en KIB zal z.s.m. na vaststelling worden uitgevoerd, naar verwachting uiterlijk eind maart 2015.”
Frank Jan Uittenboogaart namens GISIB / DG Groep

“Het GWSW is voor het delen van gegevens een belangrijke ontwikkeling. Ons beheersysteem Obsurv sluit erop aan en wordt medio 2015 voorzien van de eerste GWSW-toepassingen.”
Marinus Vonhof namens Grontmij

Proeftuin gegevensuitwisseling rioolreiniging

Gemeente Almere en Moons Ingenieurs hebben een uitwisselingsformat voor rioolreinigingsgegevens ontwikkeld naar analogie van GWSW-Rib/Kib (rioolinspectie en kolkenreiniging), dat onderdeel is van GWSW versie 1.1.

 

Almere wil graag dat rioolreinigingsbedrijven na hun werkzaamheden gegevens terugleveren van de betreffende leidingen (zoals locatie, id-nummer, waarnemingen), van de werkopdracht (zoals datum, tijd, reinigingsdruk, spuitkop, kenteken wagens, en incidenten) en van de reiniging zelf (zoals vervuilingsgraad, soort vervuiling, verstoppingen, stortgegevens). Het uitwisselingsformat moet slim reinigen, betere planning, soepele aansluiting op vervolgwerkzaamheden, en integratie met administratieve processen mogelijk maken. Wie wil dat niet?

 

Almere heeft Stichting RIONED verzocht het format op te nemen in het GWSW, waarop RIONED positief in beginsel heeft gereageerd. Stichting RIONED neemt initiatief tot een proeftuin waarin dit format breder dan alleen in Almere getest en geevalueerd gebracht wordt. Stichting RIONED zoekt enkele gemeenten die samen met hun reinigingsbedrijven het format in de praktijk testen, softwaretools ontwikkelen en werkprocessen evalueren. Geïnteresseerden in het uitwisselingsformat en/of deelname aan de proeftuin kunnen zich melden via gwsw@rioned.org.

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW-basis v1.1 vastgesteld Implementatie v1.1 gestart. Algemeen gebruik vanaf begin 2015
GWSW-Rib (incl. Kib) v1.1 vastgesteld Implementatie v1.1 gestart. Algemeen gebruik vanaf begin 2015
GWSW-Hyd in ontwikkeling Gegevensbehoefte beschreven. Bouw model en CSV-uitwisselformaat gestart
IMSW v1.0 vastgesteld
Afstemming met CB-NL loopt Eerste use case beschreven
GWSW-meldingen in ontwikkeling Pilot SUF-MELD loopt. Meer deelnemers zijn welkom.
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens
Afstemming met IMKL/KLIC-WIN loopt I.s.m. Geonovum
Afstemming met IMBOR Verkenning gestart I.s.m. CROW
Afstemming met Aquo Verkenning gestart I.s.m. Informatiehuis Water
Afstemming met DaMo-TRI loopt I.s.m. Het Waterschapshuis.
DaMo-TRI = Datamodel Transport- en Rioleringsinformatie
Uitwisselingsformaat GWSW-HYD beschreven

GWSW-HYD is in ontwikkeling als hoognodige opvolger van SUF-HYD 1.1 voor gegevensuitwisseling bij hydraulisch modelleren. Nelen & Schuurmans heeft in opdracht van Stichting RIONED samen met de werkgroep GWSW-HYD een beschrijving van het GWSW-HYD model opgesteld. Op dit moment vindt de opbouw van het model plaats. De modelbeschrijving is beschikbaar via http://www.riool.net/-/gwsw-hyd.

.

Terugkijktip: Webinar Gegevensbeheer

Recent gaf  Eric Oosterom (Stichting RIONED) een webinar over de ontwikkelingen in het gegevensbeheer en van het GWSW. Gericht op betere gegevenskwaliteit, vlottere uitwisseling, slimmere analyses en nieuwe mogelijkheden. Het webinar bevat voorbeelden uit aanbesteding, hydraulisch modelleren en rioolreiniging en -inspectie. Bekijk het webinar Gegevensbeheer.

.

Vragen over GWSW?

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111

www.riool.net/gwsw