Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden, klik hier.
Uitschrijven, klik hier.

 #9, 10/2015
In deze nieuwsbrief

> Voortgang GWSW: pilot GWSW-basis en ontwikkelwerk

> Pilot GWSW-basis minimale dataset

> Gezocht: meedenkers voor IMBOR-riolering

> GWSW opgenomen in Gemma catalogus

Voortgang GWSW: pilot GWSW-basis en ontwikkelwerk

Graag geven we u een beknopt overzicht van het vele ontwikkelwerk aan en rondom GWSW dat deze zomer heeft plaatsgevonden:

 

> In mei 2015 is GWSW versie 1.2 vastgesteld, bestaande uit de modules Basis (definities en objecten t.b.v. basisactiviteiten), Rib (inspectie en reiniging van riolen, putten en kolken en het bijbehorende uitwisselformaat RibX) en het IMSW (de geoview vanuit GWSW).

 

> Daarop voortbouwend zijn afgelopen half jaar grote stappen gezet in de ontwikkeling van het generieke uitwisselformaat oroX (= object-relatie-object eXchange). Op dit moment vinden tests plaats met de beheersoftware GBI6 (Antea), Kikker (Riodesk) en Obsurv (Grontmij). De eerste uitkomsten zijn veelbelovend: het werkt soepel! De leveranciers van andere beheersystemen zijn inmiddels geïnformeerd en uitgenodigd hierbij aan te sluiten. Komende maanden zal het oroX vastgesteld worden, waarna elk van de leveranciers voor implementatie en release zal zorgen.

 

> In een pilot wordt de basisuitwisseling tussen gemeenten in de praktijk getest (zie volgende bericht).

 

> De proeftuin Gegevensuitwisseling Rioolreiniging zal komende maand worden afgerond. De proeftuin heeft vooral bevestigd dat de concept-gegevensspecificatie, die door gemeente Almere en Moons BV werd opgesteld, al vrijwel volledig was. Met het GWSW.RibX kunnen gemeenten eenvoudig systematisch reinigingsgegevens verzamelen van riolen en kolken. De betrokken reinigings- en inspectiebedrijven willen graag dat meer gemeenten met het formaat gaan werken en zijn klaar voor die uitrol.

 

> De module GWSW-Hyd ten behoeve van hydraulisch modelleren is vrijwel klaar voor consultatie. In de volgende nieuwsbrief krijgt u een uitnodiging. De module wordt ook vertaald in het Engels om integratie in de internationale rekenpakketten soepel te laten verlopen.

 

> RIONED is betrokken bij het IMKL2015 (Informatiemodel Kabels en Leidingen), het IMBOR-Riolering (Beheer Openbare Ruimte; zie rechterkolom) en het Datamodel Transport en Rioleringsinformatie van de waterschappen om te zorgen voor nauwe aansluiting op het GWSW, zodat riolering en aanpalende vakgebieden naadloos met elkaar kunnen gaan communiceren.

 

> Op dit moment wordt een semantische server ingericht voor het GWSW-model. Het model zal daarmee deel worden van het semantische web, waardoor model en data in principe vrij gedeeld en hergebruikt kunnen worden ongeacht bron, applicatie of organisatie.

Pilot GWSW-basis minimale dataset

Op dit moment loopt een pilot waarin de uitwisseling van basis-rioleringsgegevens tussen gemeentes in de praktijk getest wordt, conform een minimale conformiteitsklasse van het GWSW-Basis. Bij de specificatie van deze minimale conformiteitsklasse wordt uitgegaan van een door Waterkring West-Brabant ontwikkelde specificatie van een “minimale dataset”, dat wil zeggen een set gegevens benodigd voor de operationele taken van een rioleringsbeheerder, met daarbij strikte minimumeisen voor kwaliteit en volledigheid. De minimale dataset is inmiddels in het GWSW opgenomen.

 

De basisuitwisseling is zeer relevant voor gemeenten zelf, maar ook voor samenwerkingsregio’s, bij o.m. gegevensbeheer, planvorming, planning van beheeractiviteiten, opdrachtverlening/inkoop, KLIC en BGT. Stichting RIONED nodigt geïnteresseerde regio’s uit aan te haken bij de pilot.

 

De pilot betreft niet alleen de technische aspecten van de gemeentelijke beheersystemen, maar ook de gehele impact van het GWSW op de gemeenten. De vraag is wat de invloed is van het GWSW op de bestaande datasets, alle software en (beheer)systemen, de werkprocessen, de vaardigheden van de professionals, enzovoort. Op basis van de pilot kan RIONED alle gemeenten en bedrijven gericht helpen bij het implementeren en benutten van het GWSW.

GWSW opgenomen in Gemma catalogus

GEMMA (de GEMeentelijke Model Architectuur) is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten, die is afgeleid van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Het GWSW, het IMSW en het uitwisselformaat GWSW.RibX zijn in de Gemma Standaardencatalogus opgenomen. Na vaststelling zal ook het oroX opgenomen worden. Voor gemeenten is gebruik van GEMMA-software en standaarden uitgangspunt.

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW v1.2 vastgesteld Implementatie in beheersystemen en applicaties loopt
GWSW-Rib en RibX v1.2 vastgesteld Vervangt SUF-RIB2.1.
GWSW-Hyd In concept klaar Vertaling naar Engels loopt. Toetsing aan SOBEK en Infoworks.
IMSW v1.2 vastgesteld Sluit aan op IMKL2015
Afstemming met CB-NL loopt CB-NL gestart
GWSW-meldingen in ontwikkeling Pilot gaat analysefase in
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens
Afstemming met IMKL/KLIC-WIN loopt IMSW gaat op in IMKL
Afstemming met IMBOR loopt I.s.m. CROW
Afstemming met Aquo loopt I.s.m. Informatiehuis Water
Afstemming met DaMo Transport- en Rioleringsinformatie loopt I.s.m. Het Waterschapshuis
Gezocht: meedenkers voor IMBOR-riolering

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) is een set afspraken over de benamingen, definities en samenhang van de beheergegevens van de objecten in de openbare ruimte. De objecttypen uit de BGT en het IMGeo vormen de basis. Het IMBOR, dat de schakel wordt tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren, bestrijkt de gehele openbare ruimte: verhardingen, groen, kunstwerken, water, openbare verlichting, terreinmeubilair en ook riolering. Het IMBOR-Riolering wordt een subset van het GWSW.

 

CROW en Stichting RIONED zoeken nu deelnemers aan een klankbordgroep voor het IMBOR-Riolering, die in één of twee bijeenkomsten meedenken over de afbakening, termen en definities van het IMBOR-Riolering. Interesse? Meld u aan via gwsw@rioned.org.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Webversie: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=ozm47k9&nid=76no266&info=1kq7odn