Uitgave van Stichting RIONED over gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden, klik hier.
Uitschrijven, klik hier.

 #15 (12/2016)
Meld nu aan voor de Kennisdag op 10 januari 2017

Stichting RIONED nodigt u uit deel te nemen aan de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer op dinsdag 10 januari 2017. Dan bespreken we de belangrijke ontwikkelingen in het beheer, gebruiken en uitwisselen van gegevens en daarop gebaseerde toepassingen en processen. Het wordt een praktische dag, want het werk van gemeenten, waterschappen en bedrijven moet er makkelijker, beter, goedkoper en slimmer door worden.

 

Tijdens de kennisdag zijn er verhalen van voorlopers zoals Almere, Rotterdam, Zwolle, Roosendaal en Waterkring West-Brabant en Stichting RIONED, CROW en Het Waterschapshuis. En pitches van leveranciers van software voor beheer, reiniging en inspectie. Mis het niet!

 

Meer informatie, het programma in detail en aanmelden op www.riool.net/studiedagen.

IMBOR-Riolering beschikbaar

Integraal beheer vraagt dat areaalgegevens van verschillende vakdisciplines goed op elkaar zijn afgestemd. Voor dat doel ontwikkelt CROW het IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte). CROW en Stichting RIONED hebben samen IMBOR-Riolering ontwikkeld, dat rechtstreeks is afgeleid van en direct gekoppeld aan het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW).

 

Vanaf 9 december 2016 is IMBOR versie 1.1 beschikbaar, met daarin de geografische georiënteerde objectinformatie voor de vakdiscipline riolering, naast de al eerder uitgebrachte IMBOR-disciplines Wegen en Groen. Dit leidt tot een integrale taal met uniforme begrippen en indelingen. Zo zijn bijv. wadi’s, greppels en waterpasserende verhardingen, van belang voor groen-, weg-, water- en rioleringsbeheerders, op één manier opgeslagen, en door elke beheerder te gebruiken in (integrale) planningen en begrotingen.

IMBOR-Riolering bevat niet voldoende voor het operationeel beheren van de riolering. Daartoe is het uitgebreide filter binnen het GWSW, de Minimale Dataset, beschikbaar, waarmee neutrale bronbestanden voor alle aspecten van het rioleringsbeheer ontstaan.

 

IMBOR is als landelijk afsprakenstelsel afgestemd op de wettelijk verplichte BGT en op beheer- en besteksystematieken, en ondersteunt hiermee zowel ‘Geo’ als ‘BOR’. Meer informatie over IMBOR en IMBOR-Riolering

GWSW-Gemalen van start

Op 24 november a.s. vond het startoverleg plaats van gemaalbeheerders, leveranciers en installatie- en onderhoudsbedrijven om te beginnen met een ontwikkeltraject tot een standaard voor gegevensuitwisseling voor gemalenbeheer en telemetrie: GWSW-Gemalen. Stichting RIONED werkt daarin samen met o.m. Astrin, branche-organisatie voor smart infrastructure. Geinteresseerden kunnen zich melden via gwsw@rioned.org

Strategische verkenning Informatiepositie

Stichting RIONED heeft opdracht gegeven voor een strategische verkenning naar de informatiepositie van alle belanghebbenden in en rond het stedelijk waterbeheer. Kernvragen zijn: Welke kant willen we met elkaar op? Welke visie, drijfveren en verwachtingen hebben de belanghebbenden? Welke rol(len) kan, mag of moet Stichting RIONED pakken?

 

Uitvoerder Twijnstra Gudde is inmiddels gestart met een inventarisatie en een reeks interviews met belanghebbenden op bestuurlijk, management en uitvoerend niveau .

 

Tijdens de Kennisdag op 10 januari hoort u de eerste bevindingen.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=ev5wm73&nid=x2x86g8&info=1kq7odn