Uitgave van Stichting RIONED over gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden
Uitschrijven

 #26, 10/2018
Nu alweer een update?

Twee weken na de vorige nieuwsbrief hierbij weer enkele nieuwsberichten rond het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Er gebeurt namelijk veel! Het gaat over ondersteuning bij implementatie, over het combineren van datasets van gemeenten en waterschap en over landelijke ontwikkelingen die het nodige van gemeenten en waterschappen gaan vragen.

Eerste opgeleide GWSW-adviseurs nu beschikbaar

Stichting RIONED heeft begin 2018 het initiatief genomen om adviseurs op te leiden, zodat zij gemeenten en andere organisaties kunnen helpen bij de toepassing van het GWSW. De adviseurs kunnen de gemeentelijke beheerdatabases converteren en met de GWSW-nulmeting valideren. Ook kunnen zij advies geven over hoe die databases zijn te verbeteren conform de GWSW-standaard. Bij interesse kunt u zelf met deze GWSW-adviseurs contact opnemen over de mogelijkheden voor uw gemeente.

 

Medio 2018 waren in totaal 22 mensen in opleiding tot GWSW-adviseur, waarvan nu de eerste drie de masterclass met succes hebben afgerond:

Meer toelichting vind u in het artikel 'GWSW ondersteuning beschikbaar' op de RIONED-website. Daar wordt ook de groeiende lijst GWSW-adviseurs bijgehouden.

Pilot DAMO Afvalwaterketen

Het WaterschapsHuis ontwikkelt het Datamodel Afvalwaterketen (DAMO AWK) voor betere gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten. Het GWSW en DAMO AWK horen naadloos op elkaar aan te sluiten. In september 2018 hebben Het WaterschapsHuis, de waterschappen Brabantse Delta en Hollandse Delta en Stichting RIONED een pilot gedaan om aan te tonen dat:

  • Waterschapsdata uit de afvalwaterketen in DAMO AWK kan worden opgeslagen. Dit vraagt een databaseconversie vanuit het oorspronkelijke IRIS naar DAMO AWK.
  • De data uit DAMO AWK op de GWSW-server kan worden opgeslagen via een Linkeddata-koppeling. Met een FME-script zijn de DAMO AWK objecten vertaald naar een bestand in GWSW OroX (RDF-turtle) formaat, dat vervolgens op de GWSW-server is gezet.
  • De data vanaf de GWSW-server middels een WFS-koppeling toegankelijk kan worden gemaakt in PDOK (Publieke Dienstverlening op Kaart, www.pdok.nl).

De eerste twee stappen zijn intussen met succes afgerond. Een GIS-kaart met waterschapsdata (RWZI, zuiveringseenheden, rioolgemalen en leidingen) is via de standaard WFS-koppeling vanaf de GWSW-server rechtstreeks vanuit het bronbestand te maken en te zien in QGIS Cloud.

 

De koppeling met PDOK vindt naar verwachting in oktober plaats. In de pilot zal ook het combineren van kentallen over meerdere (in elkaar uitmondende) rioleringsgebieden getoond worden.

 

DAMO AWK wordt gepubliceerd via http://damo.hetwaterschapshuis.nl/

Algemene informatie over DAMO AWK.

HERHALING: Vacature CCvD-D voor leveranciers

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D), een initiatief van het Informatiehuis Water, SIKB en Stichting RIONED, is een onafhankelijk gremium voor de vaststelling en autorisatie van standaarden en informatiemodellen. Het CCvD-D bewaakt o.m. het GWSW wijzigingsproces en versiebeheer en stelt wijzigingsvoorstellen formeel vast.

 

Er is nu een vacature voor een vertegenwoordiger namens de softwareleveranciers voor het domein stedelijk water.

 

Algemene informatie over het CCvD-D: https://www.sikb.nl/ccvddatastandaarden/.

Bij interesse, neem contact op via gwsw@rioned.org.

Riolering in het Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Omgevingswet is een grote stelselwijziging. Initiatiefnemers (degene die iets wil in de leefomgeving) moet straks eenvoudig kunnen bepalen of een vergunning nodig, en zo ja, dan zal de afhandeling van de aanvraag sneller en beter verlopen dankzij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook belanghebbenden en het bevoegd gezag zullen alle relevante informatie via het DSO beschikbaar krijgen.

 

Voor drie als prioritair benoemde thema’s in het domein Water zijn inmiddels plannen van aanpak opgesteld, namelijk voor riolering, oppervlaktewater en grondwater. Of, hoe en wanneer de informatieproducten worden gerealiseerd, is overigens nog volop onderwerp van discussie. Duidelijk is wel dat om bij of zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet de benodigde informatie beschikbaar te hebben, nog aanzienlijke inspanningen gepleegd moeten worden, zowel in de vorm van landelijke voorzieningen en standaarden (zoals het GWSW) als door gemeenten en waterschappen.

 

Informatieproduct Riolering (IP-R)

Het informatieproduct Riolering moet volgens de huidige planning per 1 januari 2021 beschikbaar zijn. Dat vraagt dat gemeenten tijdig met de voorbereidingen beginnen en daar in 2019 al tijd en budget voor reserveren.

 

Voor IP-Riolering spitst de benodigde informatie zich toe op de volgende vragen: Kan een initiatiefnemer zijn woning, bouwkeet, bedrijfsgebouw of andere activiteit aansluiten op het riool? Waar liggen de buizen (x,y,z)? Wat zijn de aansluitpunten (x.y,z)? Type en materiaal riool? Wat mag geloosd worden? Waarvoor is een vergunning nodig?

 

Stichting RIONED is betrokken bij de uitwerking van het informatieproduct riolering en de voorzieningen daarvoor. Het streven daarbij is volledige samenhang met het GWSW, zodat gemeenten met beperkte inspanningen aan de DSO-vereisten kunnen voldoen. Zodra meer concrete informatie beschikbaar is, zal Stichting RIONED dat aan haar achterban communiceren.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=wlde7gx&nid=kl2qn5w&info=1kq7odn