Uitgave van Stichting RIONED over datastandaardisatie,
-beheer en -gebruik in het stedelijk waterbeheer.
Aanmelden
Uitschrijven

 #28, 12/2018
GWSW en PDOK: Combineren van gegevens werkt

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) ontwikkelt zich als basis voor de ontsluiting van gemeentelijke gegevens over stedelijk waterbeheer, waarna gegevens in generieke toepassingen te gebruiken zijn.

 

De Nederlandse overheden publiceren geodatasets via PDOK (Publieke Dienstverlening op Kaart, www.pdok.nl) als dataservices en bestanden. Deze open datasets bevatten actuele geo-informatie over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Algemene Hoogtebestand Nederland (AHN).

 

Linked data: combineren om echte vragen te beantwoorden

GWSW-gegevens zijn linked data, wat betekent dat GWSW-datasets onderling en met datasets uit allerlei andere disciplines leesbaar en combineerbaar zijn. Stichting RIONED en het Kadaster deden afgelopen maanden een proef om de kracht van linked data te tonen. De proef betreft de gegevensuitwisseling tussen gemeente en waterschap. Voor het systeembeheer is het van belang de rioleringsparameters en (de ontwikkelingen van) het grondgebruik en inwonertal te kennen. Gemeenten leveren daartoe periodiek kengetallen aan het waterschap. Nu vaak handmatig. De kern van de proef was of dit via linked data ‘on the fly’ zou kunnen, dus direct vanuit de bronbestanden. En dat kan!

 

Datastory toont live combineren van gegevens

In de ‘datastory’ worden de gewenste kengetallen per rioleringsgebied uit verschillende bronnen verzameld en een praktijkvraag 'live' beantwoord. Ze bevatten naast de rioleringsgegevens (vanuit het GWSW) ook andere gegevens over de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling die (via PDOK) zitten in BAG-, BGT- en CBS-datasets. Via contouren van (riolerings)gebieden kunnen we ruimtelijke verbanden leggen tussen de disciplines en hun gegevens opvragen.

 

De datastory is gepubliceerd via https://data.labs.pdok.nl/stories/rioleringsgebieden.

 

GIS-gebruikers kunnen vanuit een GIS-pakket zelf ook linkeddata-verkenningen doen: https://geodata.gwsw.nl/TestDatastory/kengetallen (WFS). Zie ter toelichting ook de documentatie van GWSW-Geo op https://apps.gwsw.nl.


Aankondiging: GWSW versie 1.4.1 ter visie

Een flinke lijst kleine wijzigingsvoorstellen om te komen tot GWSW versie 1.4.1 ligt vanaf 12 december 2018 tot 11 januari 2019 ter visie via https://www.riool.net/ter-visie-voor-commentaar. Lever S.V.P. uw commentaar via info@rioned.org


Weer een nieuwe GWSW-adviseur

Afgelopen week heeft opnieuw een adviseurs de masterclass GWSW-advisering met goed gevolg afgerond: 

   Jafeth Heining van Jafeth Heining Stedelijk Water (jafeth@jafethheining.nl)

De - nu zes - GWSW-adviseurs kunnen gemeenten helpen hun beheergegevens GWSW-conform te maken en de impact van het GWSW in beeld te brengen. De actuele lijst GWSW-adviseurs staat op https://www.riool.net/gwsw-ondersteuning-beschikbaar.


Gemeenten werken samen aan objectenregistratie

Gemeenten willen tempo maken met de doorontwikkeling van een aantal geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie, zo was de conclusie van een goed bezochte VNG-bijeenkomst op 30 oktober j.l.. Men wil één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Lees een verslag


Oproep: praktijkverhalen rond het GWSW

Wie heeft ervaringen met (de eerste stapjes tot) gebruik van het GWSW en zou daarover willen vertellen? We zoeken mensen die hun praktijkervaringen (mooie en moeizame!) willen delen om collega's te helpen ook eerste stapjes te zetten en het GWSW te benutten. Samen met een tekstschrijver maken we daar dan graag een artikel over. Wil je meedoen? Meld je dan via gwsw@rioned.org. Dank!


Tervisielegging inspectie nieuwe stijl

De werkwijze van visuele inspectie verandert per januari 2020. Twee cruciale documenten ter ondersteuning daarvan - een 'Leidraad Visuele inspectie conform de EN13508-2:2011' en een vernieuwde 'Classificatiemethodiek' -  liggen vanaf 11 december a.s. ter visie via www.riool.net/ter-visie-voor-commentaar. U kunt reageren tot 20 januari 2019 via info@rioned.org.

 

Lees verder over de nieuwe inspectie-werkwijze

 

Verslag leveranciersoverleg

Op dinsdag 13 november 2018 was het jaarlijkse GWSW-leveranciersoverleg, waar Stichting RIONED met applicatieleveranciers de ontwikkeling en implementatie van het GWSW besprak. Lees het verslag.

 

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=g46wmgnxd6&ccode=g5nqq5moe743s6zjmj5ooj6lfv11gv28w8n4igxjpjkg2dlvcnqxd9k6jvwjs1m61&lid=qo5zgwv&nstatid=83ovpx4&nid=l28qgpk&info=1kq7odn